Condicions

Les presents condicions generals de contractació - ara endavant CGC -, regulen les condicions de compra dels diferents productes oferts al nostre web: www.tot3d.com, de proprietat de TOT3D

Els usuaris que realitzin compres a www.tot3d.com accepten plenament les presents CGC i quedaran vinculats per aquestes, tal com si fossin escrites en el moment de contractació / compra.

Sera requisit indispensable la lectura i l'acceptació de les CGC, amb caràcter previ a la compra de qualsevol producte a través de www.pccomponentes.com

TOT3D es reserva el dret de modificar les CGC en qualsevol moment i sense previ avís. Les CGC estaran sempre accessibles a partir del lloc web, perquè l'usuari pugui consultar-les o imprimir-les en qualsevol moment.

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions de mercat. Tanmateix, la realització de la comanda mitjançant la complimentació del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Un cop formalitzada la comanda, s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen el consumidor adquirent i, des d'aquest instant, els preus i condicions tindran caràcter contractual i no podran ser modificats sense l'exprés acord de tots dos contractants . El castellà serà la llengua utilitzada per a formalitzar el contracte. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà i l'usuari tindrà accés a ell en la seva zona de client.

enviaments

Els terminis de lliurament oscil · len entre les 24 i les 72 hores a elecció de client. No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. En poblacions rurals allunyades de nuclis urbans no és possible garantir en cap cas el lliurament en 24 hores.

Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada en tots i cadascun dels productes oferts. En les comandes que incloguin diversos articles es farà una única tramesa i el termini de lliurament es correspondrà amb l'article el termini de lliurament sigui més gran.

El client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s'inclou tot el que deu en els productes inclosos. Passades aquestes 24 hores es donarà per acceptat l'enviament i no s'acceptaran reclamacions per desperfectes o fallades amb l'enviament.

Es considerarà lliurat una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part de client. És en les pròximes 24 hores quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que puguin existir.

En cas de rebre un producte danyat pel transport és recomanable contactar dins de les primeres 24 hores per poder reclamar la incidència a l'empresa de transport. De la mateixa manera és convenient deixar constància a l'empresa de transport:

Seur: 902 10 10 10

Correus (Ceuta i Melilla): 902 19 71 97

desistiment

A aquests efectes, TOT3D informa que el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (TRLGDCU) estableix diverses opcions per poder exercir el dret de desistiment. Entre elles contempla la possibilitat de fer-ho omplint un formulari de forma telemàtica. Per tal d'escurçar els temps i que pugui realitzar la devolució d'una forma còmoda i sense demores, des TOT3D li aconsellem que faci ús d'aquesta opció i ompli el formulari de desistiment.

D'acord amb la legislació vigent, es pot procedir deixar sense efecte el contracte celebrat, sense necessitat de justificar aquesta decisió i sense penalització de cap classe, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per a això s'han de complir les condicions exposades en aquest document: formulari de desistiment.

El consumidor només serà responsable de la disminució de valor dels béns resultants d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés de l'consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

El subministrament de béns o la prestació de serveis l'preu depengui de fluctuacions de mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de l'consumidor i usuari o clarament personalitzats.

El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés de l'consumidor i usuari amb el coneixement per part seva de que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.